Кирил бичигт олон хувилбараар бичигдэж буй монгол үгсийн бичлэгийг оноон тогтсон жагсаалт

Үгийн хувилбар
Кирил бичигт бичих хэлбэр
1
aварга / аврага
aварга
2
авлига / авилга
авлига
3
авхуул / авахуул
авхуул
4
авьяас / авъяас
авьяас
5
агуу / аугаа
агуу
6
адасга / адсага
адасга
7
азарга / азрага
азарга
8
азгүйдэx / азгүйтэх
азгүйдэx
9
айлдал / айлдвар
айлдал      (айлдсан үг, хуучин үг, үг хэлэх явц)
10

айлдвар    (хүндэтгэл, ерөөл)
Үгийн хувилбар
Кирил бичигт бичих хэлбэр
1
aварга / аврага
aварга
2
авлига / авилга
авлига
3
авхуул / авахуул
авхуул
4
авьяас / авъяас
авьяас
5
агуу / аугаа
агуу
6
адасга / адсага
адасга
7
азарга / азрага
азарга
8
азгүйдэx / азгүйтэх
азгүйдэx
9
айлдал / айлдвар
айлдал      (айлдсан үг, хуучин үг, үг хэлэх явц)
10

айлдвар    (хүндэтгэл, ерөөл)
11
айхавтар / айхтар
айхавтар
12
аливаа / алив
аливаа
13
алцганах / алцагaнах
алцганах
14
амарлингуй / амирлангуй
амарлингуй
15
арвагар / аравгар
арвагар
16
арвилах / аривлах
арвилах
17
арзгаp / арзагаp
арзгаp
18
аяндаа / аяандаа
аяндаа
19
бадриун / бадируун
бадриун
20
байгаль / байгал 
байгаль
21
байцай / байцаа
байцай
22
банди / баньд
банди
23
бархирах / бахирах
бархирах
24
билиг / бэлгэ / бэлэг / билэг
билиг           (оюун билиг)
25

бэлгэ           (бэлгэ тэмдэг)
26

бэлэг           (бэлэг дурсгал)
27
бич / мич
бич 
28
бодгаль / бодьгал
бодгаль
29
бодис / бодос  
бодис
30
бодит / бодот 
бодит
31
бодисад / бодьсад
бодисад
32
борви / борив 
борви 
33
бохирдоx / бохиртох
бохирдоx       (гадны нөлөөгөөр хиртэх)
34

бохиртох       (өөрөө бохир шинжтэй болох)
35
бөгөөд  / бөгөөс 
бөгөөд
36
бөгцгөнөх / бөгцөгнөх
бөгцгөнөх
37
бөндгөнөх / бөндөгнөх
бөндгөнөх
38
бувтнах / бувтанах 
бувтнах
39
будилах / будлих
будилах 
40
Бургилах / буриглах 
бургилах
41
бусниулах  / бушнуулах
бусниулах 
42
бүгчим / бөгчим
бүгчим
43
бөжин / бүжин
бөжин
44
45
бүжиглэх / бүжих
бүжиглэх     (хүн бүжиглэх, сайхан бүжиглэх)   
бүжих           (хүн, амьтны хөдөлгөөн заасан)
46
бүлтгэнэх / бүлтэгнэх
бүлтгэнэх
47
бүлэг / бөлөг
бүлэг      
48
бүрчлэн / бүрчилэн
бүрчлэн
49
бүрэлдэхүүн / бүрэлдхүүн
бүрэлдэхүүн
50
бэлчир / билчир
бэлчир
51
бэлэвсэн/ бэлбэсэн
бэлэвсэн    
52
бэнчин / бинчин  
бэнчин
53
бэртэнгэ / бэртэнги 
бэртэнгэ
54
вандан / бандан
вандан         (хадаг)
55

бандан        (ширээ)
56
гавж / гавьж
гавж
57
гавьяа / гавъяа
гавьяа 
58
гадарга / гадаргуу / гадрага
гадарга          (бүрхүүл)
59

гадаргуу         (нэр томьёо)        
60
гаднах / гаднахь
гаднах
61
гайхширал / гайхшрал
гайхширал
62
гамин
гамин
63
ганьхрал / ганихрал /
ганьхрал
64
гараг
гараг
65
гарваль / гарвал 
гарваль 
66
гарди / гарьд
гарди
67
гачуур / гацуур
гачуур       (модны нэр)
68

гацуур       (мөчир)
69
гогодох / гогдох
гогодох        
70
голдрил / гольдрол
голдрил       
71
голдуу / голцуу
голдуу  
72
гоньд / гонид
гоньд
73
гоолиг / гуалиг
гоолиг 
74
гуаш / гуашь 
гуаш 
75
76
гулжгаp / гулзгаp
гулжгаp  (зөөлөн биеийн мурийсан байдал)
гулзгар   (хатуу биеийн мурийсан байдал, жишээ нь төмөр)                                                           
77
гуньхрах / гунихрах
гуньхрах        
78
гурви / гурив
гурви 
79
гүвгэнэх / гүвэгнэх 
гүвгэнэх 
80
гэгээлэг /  гэгээлиг
гэгээлэг    
81
гэр лүү / гэрлүү
гэр лүү
82
давалгаалах / давлагаалах
давалгаалах
83
давлиун / давилуун
давлиун           
84
давхарга / давхрага
давхарга
85
дайчилгаа / дайчлагаа
дайчилгаа
86
дальдрах / далдирах
дальдрах 
87
дамжлага / дамжилга
дамжлага
88
дараах / дараахи
дараах
89
дарвагар / даравгар
дарвагар
90
даяаршил / даяарчлал
даяаршил       (өөрөө аяндаа болох үйл явц)
91

даяарчлал      (гаднаас тусгах зүйл)
92
дийлэнх / дийлэнхи
дийлэнх
93
довтолгоо / довтлогоо
довтолгоо
94
долоодугаар / долдугаар
долоодугаар
95
долоодахь / долоодох  
долоо дахь  
96
доорх / доорхи
доорх
97
дооших / доошхи
дооших
98
доор / дор
доор               (байр заана)
99

дор                 (чанар заана)
100
дорвитой / доривтой
дорвитой
101
дорнод / дорнот
дорнод
102
доторх / доторхи
доторх
103
дотуурх / дотуурхи
дотуурх
104
дөрөвдэх / дөрөвдөх
дөрөв дэх
105
дугариг / дугараг
дугариг
106
дужигнах / дужгинах
дужигнах    
107
дуржигнах / дуржгинах  
дуржигнах  
108
дундад / дундат
дундад
109
дундах / дундахь
дундах
110
дундаж / дундач
дундаж
111
дурдах / дурьдах
дурдах
112
дуртгал / дурдатгал
дуртгал
113
дуугараx / дугарах
дуугараx
114
дуурайх / дууриах
дуурайх
115
дуурьсах / дуурсах
дуурьсах  
116
дүйчин / дүүчин 
дүйчин
117
дүл / дөл                   
дүл              (шөнө дунд үе)
118

дөл              (галын дөл)
119
дэгдгэнэх / дэгдэгнэх
дэгдгэнэх
120
дэгдээхий / дэгдээхэй
дэгдээхий
121
дэрчгэнэх / дэрчигнэх
дэрчгэнэх
122
дээрх / дээрхи
дээрх
123
дээших / дээшхи
дээших
124
есдэх / есдөх
ес дэх      
125
ёнхгор / ёнхигор
ёнхгор
126
жайжганах / жайжигнах
жайжганах
127
жижгирэх / жижигрэх / жижгэрэх 
жижгирэх  
128
жирвэгэнэх / жирвэгнэх
жирвэгэнэх
129
жирвэгэр / жирэвгэр
жирвэгэр
130
жүрж / зүрж
жүрж
131
шүүс / жүүс
шүүс
132
зааварчилгаа / зааварчлагаа
зааварчилгаа
133
завж / завьж / жавж
завж
134
завьяа / завъяа
завьяа
135
загатнах / загтнах
загатнах
136
замбуутив / замбатив
замбуутив 
137
зангилаа / зангилгаа
зангилаа     (боомт, төмөр зам)
138

зангилгаа    (үйлийн үр дүнд үүссэн юм, жишээ нь уяа)
139
засаршгүй / засрашгүй
засаршгүй  
140
зовних / зовинох 
зовних
141
зовуурь / зовиур
зовуурь  
142
143
зогсонги

зогьсох / зогисох
зогсонги (эр үгэнд –нги, эм үгэнд эгшиг зохицох ёсны дагуу -нгө, -нгэ дагавар залгана)
зогьсох
144
зожиг / жожиг 
зожиг
145
зөвлөлдөх / зөвөлдөх
зөвлөлдөх
146
зөвлөгөө / зөвлөлгөө
зөвлөгөө   
147
зөвлөгөөн / зөвлөлгөөн
зөвлөгөөн 
148
зугтах / зугатах
зугтах
149
зургаадугаар / зургадугаар
зургаадугаар
150
зууван / зуйван 
зууван
151
зүдүүр / зүдгүүр
зүдүүр             
152
зүүнтээгүүр / зүүнтэйгүүр
зүүнтээгүүр
153
идэвх / идэвхи
идэвх
154
илаарьших / илаарших
илаарьших
155
ирвэгэнэх / эрвэгэнэх
ирвэгэнэх    (одод ирвэгэнэх)
156

эрвэгэнэх    (биетийн дээш чиглэсэн давтагдах хөдөлгөөн)
157
иржигэнэх / иржгэнэх / эржигнэх
иржигэнэх
158
эрмүүн / ирмүүн
эрмүүн
159
исгэлэн / эсгэлэн
исгэлэн
160
исгэх / эсгэх 
исгэх        (хөрөнгө исгэх)
161
исэх / эсэх 
исэх                        
162
ихэвчлэн / ихэвчилэн
ихэвчлэн
163
ихэнх / ихэнхи
ихэнх
164
иш / эш
иш           (хүрзний иш)
165

эш           (онол эш)
166
лавлагаа / лавалгаа
лавлагаа
167
маани / маань
маани        (маани унших)
168

маань        (тэр маань)
169
магадалгаа / магадлагаа
магадалгаа
170
махбод / махбодь
махбод
171
мөргөцөг / мөрөгцөг
мөргөцөг
172
мөхөстөх / мөхөсдөх
мөхөстөх
173
мурий / муруй
мурий            (үйл үг)
174

муруй            (тэмдэг нэр)
175
мэдрэхүй / мэдэрхүй
мэдрэхүй
176
мэргэ / мэрэг 
мэргэ
177
мэргэжил / мэрэгжил 
мэргэжил
178
наадах / наадахь
наадах
179
наалданги / наалданга
наалданги
180
нааших / наашхи
нааших
181
навтганах / навтагaнах
навтганах
182
наймалж / наймаалж
наймалж
183
нармигар / нармагар
нармигар   (хүний хамрын төрх)
184
нижигнэх / нижгэнэх
нижигнэх
185
нэл / нил 
нэл             (бүхэлдээ)
186

нил             (цэцэг)
187
нисгэгч  / нисэгч
нисгэгч      (пилот)
188

нисэгч       (сансрын нисэгч)
189
номхотгох / номхтгох
номхотгох    
190
нотолгоо / нотлогоо
нотолгоо
191
нөгөөтээгүүр / нөгөөтэйгүүр  
нөгөөтээгүүр
192
нөгчих / нөхцөх 
нөгчих               (нас нөгчих)
193

нөхцөх              (нийлэх)
194
нударга / нудрага
нударга
195
нулимс / нулимас
нулимс
196
нурмагар / нурамгар
нурмагар
197
нүжигнэх / нүжгэнэх
нүжигнэх
198
нэг бүр / нэгбүр
нэг бүр
199
нэгмөр  / нэг мөр 
нэг мөр 
200
нэгмөсөн / нэг мөсөн
нэгмөсөн
201
нэгэнтээ / нэгтээ
нэгэнтээ
202
нэгтээгүүр / нэгэнтээгүүр
нэгтээгүүр
203
нэжгээд / нижгээд
нэжгээд
204
нэлмэгэр / нэлэмгэр
нэлмэгэр
205
нэлэнхий / нэлэнхүй
нэлэнхий
206
нэлээд / нилээд
нэлээд
207
овилгогүй / овлигогүй
овилгогүй
208
овьёос / овъёос
овьёос
209
оготно / огтоно
оготно
210
ойрх / ойрхи 
ойрх
211
олонлог / олонлиг
олонлог            
212
олонтоо / олонтаа
олонтоо
213
олонх / олонхи
олонх
214
оношилгоо / оношлогоо
оношилгоо
215
оодгонох / оодогнох
оодгонох  
216
орвогонох / оровгонох
орвогонох
217
отго / отог 
отго                 (отго жинс)
218

отог                 (отог аймаг)
219
оюунлаг / оюунлиг
оюунлаг      
220
өвтэгш / үвтэгш / өв тэгш
өвтэгш
221
өгүүлэх / үгүүлэх
өгүүлэх
222
өгүүлбэр / үгүүлбэр
өгүүлбэр
223
өгүүллэг / үгүүллэг
өгүүллэг
224
өгүүлэгдэхүүн / үгүүлэгдэхүүн
өгүүлэгдэхүүн
225
өгүүлэхүүн / үгүүлэхүүн
өгүүлэхүүн
226
өгүүлэл / үгүүлэл
өгүүлэл
227
өлөг / өлгө 
өлөг             (эд  өлөг)
228
өмнөд / өмнөт
өмнөд
229
өмхий / үмхий
өмхий
230
өнтэй / өнөтэй 
өнтэй
231
өрвөлөг / өрөвлөг 
өрвөлөг
232
өргөдөл / өрөгдөл
өргөдөл
233
өш / өс
өш           (занах, хариу авах)                
234

өс            (нэр заасан-өс хонзон)                
235
өшиглөх / өшгөлөх
өшиглөх
236
пижгэнэх / пижигнэх
пижгэнэх
237
саарь / сайр 
саарь          (гарын саарь)
238

сайр            (голын сайр)
239
сагалдарга / сагалдрага
сагалдарга
240
саглагар / сагалгар
саглагар
241
сайх / саях / сайхь / саахь
сайх            (нөгөө хүн)        
242

саях            (саяын)
243
саланги / саланга
саланги
244
санаачилга / санаачлага
санаачилга
245
сарваганах / саравганах
сарваганах
246
саримсаг / саримс / сармис
саримсаг/саримс       (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
247
сарьдаг / саридаг 
сарьдаг
248
сонгууль / сонгуул
сонгууль
249
сонсогдоx / сонстох / сонсдох
сонсогдоx / сонстох   (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
250
сорви / сорив
сорви
251
сормуус / сормос 
сормуус
252
суварга / суврага
суварга
253
судлагдахуун
судлагдахуун
254
сурвалжилга / сурвалжлага
сурвалжилга
255
сургаал / сургааль
сургаал
256
сурталчилгаа /сурталчлагаа
сурталчилгаа
257
суртахуун / суртхуун
суртахуун
258
сүсэг / сүжиг
сүсэг                 (сүсэг бишрэл)
259

сүжиг                 (cүжиг-ээр өвдөх)
260
цэрвүү
цэрвүү
261
сэрвэгэр / сэрэвгэр
сэрвэгэр
262
сэрэмж / сэргэмж
сэрэмж 
263
сэржгэнэх / сэржигнэх
сэржгэнэх
264
тавтир / тавьтир
тавтир
265
тасхийм / тэсгим / тэсгэм 
тасхийм / тэсхийм    (найруулгын ялгаатай хэрэглэнэ)
266
ташрам / дашрам
ташрам             
267
титэм / титим
титэм             
268
товьёг / товъёг / товьёог
товьёг
269
тогтонги /тогтонг
тогтонги
270
тожгонох / тожигнох
тожгонох
271
томчууд / томчуул
томчууд / томчуул    (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
272
томьёо / томъёо
томьёо
273
тохьгүй / тохигүй
тохьгүй
274
тошлог / тошлой
тошлог / тошлой        (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
275
Төвд / Түвд 
Төвөд
276
түвөг  / төвөг 
түвэг 
277
төвөнх / төвөн
төвөнх
278
төвшин / түвшин  
төвшин               (төв төвшин)
279

түвшин               (далайн түвшин)
280
төлгө / төлөг 
төлгө                  (мэргэ төлгө)
281
төрөлхтөн /төрлөхтөн
төрөлхтөн
282
тугтам / тутам 
тугтам   (бичгийн хэлний сонгодог найруулгад хэрэглэнэ)
283
тунадас / тундас
тунадас
284
турхирах / тухирах
турхирах / тухирах    (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
285
тутам / дутам 
тутам
286
туурвил / туурьвил 
туурвил
287
тэнгис / тэнгэс
тэнгис
288
тээршээх / тээршаах 
тээршээх       
289
увдис / увидас / увьдис
увдис
290
удаах / удаахь 
удаах
291
уйланхай / уйлхай
уйланхай
292
улхганах / улхагнах
улхганах
293
ундарга / ундрага
ундарга
294
урай / ура 
урай
295
уруй / урий
уруй
296
уруу / руу  
уруу            (уруу газар)
297

руу              (хот руу)
298
урьдах / урдах
урьдах        (цаг хугацааны)
299

урдах          (орон байрын)
300
уушги / уушиг
 уушги
301
үрчлээ  / үрчлээс
үрчлээ / үрчлээс  (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
302
үүлдэр / үүлтэр 
үүлдэр
303
үүрд / үүрт 
үүрд
304
үүсвэр / үүсгэвэр
үүсвэр
305
хааш яаш / хайш яйш 
хааш яаш 
306
хавсрах / хавсарах
хавсрах
307
хавчганах / хавчигнах
хавчганах
308
хавьгүй / хавигүй
хавьгүй
309
хайхрах / хайхарах 
хайхрах
310
халти мөлт /  хальт мөлт
халти мөлт
311
халтирах / хальтирах
халтирах
312
хангарди / хангарьд
хангарди
313
харьяа / харъяа
харьяа
314
хатангир  / хатингар
хатангир 
315
хахуул / хахууль
хахуул           (хахуул-аар загас барих)
316

хахууль         (хээл хахууль)
317
хашхирах / хашгирах
хашхирах
318
хижээл / хэжээл 
хижээл
319
хир / хэр
хир                      (буртаг)
320

хэр                      (хэмжээ)
321
хиртхийх / хэртхийх
хиртхийх       
322
хоёрдахь / хоёрдох
хоёр дахь
323
хойгуурх / хойгуурхи 
хойгуурх
324
хойд / хойт
хойд
325
хойших / хойшхи
хойших 
326
холхи / холхь 
холхи             (холхи газар)      
327
хомсдох / хомстох
хомсдох
328
хошуу / хушуу
хошуу                
329
хошууч / хушууч
хошууч   
330
хошхирох / хошгирох
хошхирох        
331
хөвүүн  / хөвгүүн
хөвүүн
332
хөвөх
хөвөх
333
хөврөл / хүврэл
хөврөл           (үр хөврөл)
334
хөврөх / хүврэх
хөврөх
335
хөдлөнги / хөдлөнгө
хөдлөнги
336
хөлөг / хүлэг 
хөлөг              (хөлөг онгоц)
337

хүлэг              (хүлэг морь)
338
хөмөл / хөмүүл / хүмүүл
хөмөл
339
хөөмий  / хөөмэй
хөөмий 
340
хөрөв / хөрвө 
хөрөв               (хөрөв хурга)
341
хөхүүлэх / хөхиүлэх 
хөхүүлэх          (хургаа хөхүүлэх)
342

хөхиүлэх          (хөхиүлэн дэмжих)
343
хөшинги / хөшингө
хөшинги
344
хуваарилах / хувиарлах
хуваарилах
345
хуваарь / хувиар
хуваарь
346
хударга / худрага
хударга
347
хулчганах / хулчиганах
хулчганах
348
хунтайж / хуантайз / хуантайж
хунтайж
349
хурай  / урай
хурай
350
хушуу /хошуу
хушуу                (засаг захиргааны нэгж)
351
хүрлэгэр / хүрэлгэр
хүрлэгэр
352
хүртэлх / хүртлэх
хүртэлх
353
хэвлий / хэвэл
хэвлий              
354
хэддэх / хэддэхь
хэд дэх 
355
хэлсэнчлэн /  хэлсэнчилэн
хэлсэнчлэн
356
хэлэлцээ / хэлэлцээр
хэлэлцээ          (яриа хэлэлцээ)
357

хэлэлцээр        (гэрээ хэлэлцээр)
358
хэмлэх / химлэх 
хэмлэх       
359
хэншүү / хиншүү
хэншүү      
360
хэрвээ / хэрэв 
хэрвээ                
361
хэрэглэгдэхүүн /хэрэглэгдхүүн  
хэрэглэгдэхүүн
362
хэхрэх /  хэхэрэх 
хэхрэх
363
хэчнээн / хичнээн
хэчнээн
364
хяхтнах / хяхатнах
хяхтнах
365
цаадах / цаадахь
цаадах
366
цааших / цаашхи
цааших
367
цагаадах / цагаатах
цагаадах   
368
цагариг / цагираг
цагариг          
369
цадиг / цэдиг
цадиг
370
цовхрох /цовхорох
цовхрох
371
цоморлог / цоморлиг / цомирлог
цоморлог   
372
цомхотгох / цомтгох / цомхтгох
цомхотгох         
373
цомхотгол / цомтгол / цомхтгол
цомхотгол
374
цөөнх / цөөнхи
цөөнх             
375
цусдах / цустах
цусдах           (гараа цусдах)
376

цустах           (шилжсэн утга)
377
цуурай / цууриа
цуурай
378
цүдгэнэх / цүдэгнэх
цүдгэнэх
379
цүдгэр / цүзгэр
цүдгэр
380
цэн / цэнэ
цэн
381
цэцгий / цөцгий
цэцгий              (нүдний цэцгий)
382

цөцгий              (цөцгийн тос)
383
цэцэн / сэцэн
цэцэн                (мэргэн)
384

сэцэн                (цол)
385
чээж / цээж
чээж                
386
чавхдас / чавхадас
чавхдас
387
чанад / чинад 
чанад
388
чандмань / зэндмэнэ
чандмань       (эрдэнэ)
389

зэндмэнэ       (тоглоом)
390
чармаа / чармай 
чармаа           (чармаа нүцгэн)
391
чахрах / чихрах 
чахрах
392
чацуу / сацуу
чацуу              (нас чацуу)
393

сацуу              (ирэхийн сацуу)
394
чүдэнз / шүдэнз
чүдэнз
395
шавж / шавьж
шавж              
396
шамарга / шамрага 
шамарга
397
шарагчин / шаргагчин  
шарагчин           (жилийн)
398

шаргагчин          (зүс)
399
шаргуу / шургуу
шаргуу
400
шармигар / шаримгар 
шармигар
401
шастир / шаштир
шастир
402
шатахуун / шатхуун
шатахуун
403
шашин / шажин
шашин              (шашны сургаал)
404

шажин               (бурхны  шажин)
405
шидэмс / шидмэс
шидэмс
406
шударга / шудрага
шударга
407
шуламс / шулмас
шуламс           
408
шуухитнах /  шуухьтнах
шуухитнах
409
шээзгий / шээжгий
шээзгий
410
эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн
эдлэхүүн / эдлэгдэхүүн      (аль ч хэлбэрийг хэрэглэнэ)
411
эжий / ижий
эжий                
412
эзлэхүүн / эзэлхүүн
эзлэхүүн
413
элэн халин / элин халин
элэн халин
414
эмхэтгэл / эмхтгэл
эмхэтгэл
415
эрвэгэр / эрэвгэр
эрвэгэр
416
эрвээхий / эрвээхэй  
эрвээхий
417
эргэнэг / эрэгнэг 
эргэнэг              (монгол гэрийн эд зүйлийн тавиур)
418
эргэх / эгэх
эргэх / эгэх        (найруулгын ялгаатай хэрэглэнэ)
419
эргэцүүлэх / эрэгцүүлэх 
эргэцүүлэх
420
эрих / эрхи 
эрих
421
эрмэлзэл / эрмэлзлэл
эрмэлзэл
422
эрхт / эрхэт 
эрхт
423
эшлэл / ишлэл 
эшлэл
424
ээдэм / ээдмэг
ээдэм
425
явуур / явуурь         
явуур                (явуургүй)
426
яйжгар / яайжгар
яйжгар
427
яльгүй / ялигүй
яльгүй
428
ярвагар / яравгар
ярвагар
Кирил бичигт олон хувилбараар бичигдэж буй монгол үгсийн бичлэгийг оноон тогтсон жагсаалт Кирил бичигт олон хувилбараар бичигдэж буй монгол үгсийн  бичлэгийг оноон тогтсон жагсаалт Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 10:25 AM Rating: 5

No comments:

Сэтгэгдлээ үлдээхийн тулд та доорх сонголтуудаас Name/URL гэснийг сонго.
1. Name хэсэгт өөрийн нэрээ оруул.
2. URL хэсэгт дурын хаяг бичиж болно /next4.blogspot.com/
3. Сэтгэгдлээ бичээд Publish гэсэн товч дээр дараарай.