Математикийн хичээлийн суурь боловсролын агуулга


Математик
1. Натурал тоо ба аравтын бутархайн нэмэх, хасах, үржүүлэх,
хуваах   2. Үйлдлүүдээр бодлого бодох.   3. Тооны хуваагдах шинж ашиглах    4. Тоог анхны тооны үржигдэхүүнд задлах    5. Хоёр тооны ХИЕХ-ийг олох     6. Хоёр тооны ХБЕХ-ийг олох    7. Энгийн бутархайн бүх үйлдлээр бодлого бодох   8. Аравтын ба энгийн бутархайг жиших.    9. Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх
10. Аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх    11. Рациональ тоон дээр үйлдлийг гүйцэтгэх    12. Пропорц бодох    13. Пропорц зохиож бодлого бодох    14. Тэгш өнцөгт координатын систем дээр цэг тэмдэглэх    15. Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
16. Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанарыг ашиглан илэрхийлэл хялбарчлах   17. Хураангуй үржүүлэхийн томьёог хэрэглэх   18. Хураангуй үржүүлэхийн томьёог ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
  19. Ерөнхий үржигдэхүүн ашиглан илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задлах
20. Бүлэглэх аргаар үржигдэхүүн болгон задлах   21. Хураангуй үржүүлэхийн томьёо ашиглан үржигдэхүүн болгон задлах    
22. Алгебрийн бутархайг хураах    23. Алгебрийн бутархайг үржих, хуваах    24. Ижил биш хуваарьтай бутархайг нэмэх, хасах.   
25. у=ах+в функцийн график байгуулах    26. у= функцийн график    27. Шугаман тэгшитгэлийг бодох    28. Шугаман тэнцэтгэл бишийг бодож, шийдийг дүрслэх      29. Шугаман тэнцэтгэл бишийн системийг бодох    30. Хоёр үл мэдэгчтэй шугаман тэгшитгэлийн систем бодох     31. Хоёр хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх    32. Хоёр хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн системийн шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх   33. Арифметик квадрат язгуур гаргах    34. Язгуураас үржигдэхүүн гаргах
35. Язгуурын тэмдэг дор үржигдэхүүн оруулах
    36. Бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөлөх     37. Язгууртай тоог жиших.
38. Язгуур агуулсан хялбар илэрхийллийг бодох     39. у= ах2+вх+с функцийн график     40. Гүйцэд биш квадрат тэгшитгэл бодох
41. Гүйцэд квадрат тэгшитгэл бодох
   42. Биквадрат тэгшитгэл бодох      43. Өгөгдсөн шийдээр квадрат тэгшитгэл зохиох
44. Квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задлах     45. Виетийн теорем ашиглан бодлого бодох.   46. Квадрат тэнцэтгэл бишийг бодох    47. Тэгшитгэл зохиож бодох бодлогууд /хөдөлгөөний, ажлын, процентийн/    48. Арифметик, геометр прогрессийг ялгаж таних    49. Арифметик прогрессийн ерөнхий гишүүний томьёо ашиглан ялгавар, эхний ба дурын гишүүнийг олох     50. Арифметик прогрессийн эхний
n гишүүний нийлбэрийг олох.    51. Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүний томьёо ашиглан хуваарь, эхний болон дурын гишүүнийг олох     52. Геометр прогрессийн эхний n гишүүний нийлбэрийг олох    53. Бүхэл илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
54. Рациональ илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
    55. Рациональ илтгэгчтэй зэрэг агуулсан хялбар илэрхийллийг хялбарчлах.
56. Илтгэгч функц, түүний чанар
   57. Хялбар илтгэгч тэгшитгэл бодох    58. Хялбар илтгэгч тэнцэтгэл бишийг бодох
59. Логарифм функцийн график байгуулах.
  60. Логарифм агуулсан илэрхийллийг бодох    61. Илэрхийллийг логарифмаас чөлөөлөх
62. Хялбар логарифм тэгшитгэл бодох    63. Хялбар логарифм тэнцэтгэл биш бодох     64. Тоог стандарт дүрсээр бичих   
65. Янз бүрийн боломжийг тооцох   66. Тооны хуваагчийн тоог олох      67. Статистик мэдээг графикаар дүрслэх    68. Мод байгуулах аргаар боломж тооцох     69. Зүй тогтлыг олох    70. Тэгш өнцөгтийн талбайг олох    71. Тэгш өнцөгтийн периметрийг олох
72. Тэгш өнцөгт параллелопипедийн эзлэхүүнийг олох    73. Өнцгийг ангилах    74. Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг бодлого бодоход ашиглах    75. Хамар ба босоо өнцгийн чанарыг ашиглах    76. Гурвалжныг талаар нь ангилах    77. Гурвалжныг өнцгөөр нь ангилах
  78. Тэгш өнцөгт гурвалжны тал ба өнцгийн шүтэлцээг ашиглан нэг өнцөг ба талын тусламжтайгаар бусад өнцөг, талыг олох
79. Пифагорын теоремыг хэрэглэх   80. Гурвалжны талбайг өндөр, сууриар олох   81. Гурвалжны талбайг хоёр тал ба хоорондох өнцгөөр олох      82. Гурвалжны талбайг гурван талаар нь олох     83. Гурвалжинд багтсан тойргийн радиусыг олох  
84. Гурвалжныг багтаасан тойргийн радиусыг олох
      85. Косинусын теоремыг ашиглах    86. Синусын теорем, түүнийг хэрэглэх
87. Параллелограммын өгөгдсөн нөхцөлөөр бусад элементүүдийг олох
   88. Параллелограммын талбайг олох.
89. Трапецийн дундаж шугамыг олох       90. Трапецийн талбайг олох.     91. Төсөөтэй хоёр гурвалжны хувьд харьцаа бичих
92. Тэгш өнцөгт координатын системд 2 цэгийн хоорондох зайг олох       93. Тэгш өнцөгт координатын системд 2 цэгийн дундаж цэгийн координатыг олох       94. Векторыг тоогоор үржүүлэх     95. Векторыг координатаар нь нэмэх      96. Векторыг гурвалжны ба параллелограммын дүрмээр нэмэх    97. Векторын скаляр үржвэр
Математикийн хичээлийн суурь боловсролын агуулга Математикийн хичээлийн суурь боловсролын агуулга Reviewed by Х.Намхайнямбуу on 5:11 PM Rating: 5

2 comments:

 1. Anonymous10/28/2012

  Сайн байна уу?. Эдгээрийг багтаасан Файл байгаа юу, эсвэл зүгээр агуулга нь юмуу?

  ReplyDelete
 2. Anonymous12/13/2014

  6 dugaar angiin matematikiin neg tsenher ungiin nom deer ene bugd bgaa

  ReplyDelete

Сэтгэгдлээ үлдээхийн тулд та доорх сонголтуудаас Name/URL гэснийг сонго.
1. Name хэсэгт өөрийн нэрээ оруул.
2. URL хэсэгт дурын хаяг бичиж болно /next4.blogspot.com/
3. Сэтгэгдлээ бичээд Publish гэсэн товч дээр дараарай.